Právní doložka

Výhrada k obsahu internetové prezentace

Veškeré informace na internetových stránkách nielsenlegal.cz (dále jen "Prezentace") mají výhradně informativní charakter. Kancelář Nielsen Legal neodpovídá za aktuálnost uváděných informací a je oprávněna je kdykoliv změnit, a to i bez oznámení. Účelem Prezentace není poskytování právních služeb. Výjimku z výše uvedeného představují ty části Prezentace, které jsou výslovně označeny jako části vytvořené pro poskytování právních služeb klientům kanceláře.

Ochrana autorských práv

Všechna práva vyhrazena.

Užití jakýchkoliv textů, fotografií, údajů, log, grafických prvků nebo jiných materiálů zpřístupněných v Prezentaci, s výjimkou jejich zobrazení při běžném prohlížení Prezentace v souladu s jejím určením, je možné jen s předchozím písemným souhlasem kanceláře Nielsen Legal. Tento souhlas se vyžaduje i v případech, kdy má dojít k užití pro zpravodajské nebo informační účely (tzv. zpravodajská licence je zapovězena).

Kancelář Nielsen Legal tímto uděluje každému souhlas s užitím následujícího specifického obsahu zveřejněného v Prezentaci:

  • tiskových zpráv a novinek (s výjimkou fotografií), pokud dojde k jejich reprodukci zcela nebo zčásti (citace), avšak vždy v nezměněné podobě a s uvedením zdroje (nielsenlegal.cz nebo Nielsen Legal)
  • výňatků z odborných článků, pokud k tomu dojde v odůvodněné míře výhradně pro nekomerční účely, vždy v nezměněné podobě a s řádným uvedením zdroje (nielsenlegal.cz nebo Nielsen Legal), názvu a autora článku.

V případě zájmu o udělení souhlasu k užití materiálů zpřístupněných v Prezentaci kontaktujte kancelář na info@nielsenlegal.cz.

Užívání obsahu Prezentace

Návštěvníci nejsou nijak omezeni v přístupu na Prezentaci s výjimkou přístupu do částí chráněných heslem (dále jen "Chráněné části"), které jsou určeny výhradně těm návštěvníkům, jimž bylo heslo vydáno kanceláří Nielsen Legal. Podmínkou pro přístup na Prezentaci (s výjimkou Chráněných částí) není poskytnutí jakýchkoliv osobních či jiných údajů o návštěvnících.

Jakékoliv informace o návštěvnících Prezentace zpracovávané automatizovaně nebo vyžádáním budou zpracovávány způsobem popsaným níže.

Při zadávání kontaktních údajů má návštěvník vždy možnost sdělit, že si nepřeje být kontaktován prostřednictvím těchto údajů. Poskytne-li návštěvník údaje o jiné osobě, bude kancelář Nielsen Legal předpokládat, že od takové osoby obdržel souhlas se zveřejněním těchto informací.

Pravidla použití osobních údajů

Objednání přístupu do Chráněné části nebo jiné služby

Pokud návštěvník z některé části Prezentace požaduje určitou službu (například přístup do Chráněné části, příjem newsletterů apod.), budou jím vložené údaje použity a zpracovávány za účelem splnění požadavku. Údaje mohou být dále použity pro účely dotazníků a průzkumů trhu, realizovaných kanceláří Nielsen Legal, a to přímo nebo ve spolupráci se třetími osobami, které pro kancelář Nielsen Legal průzkumy či dotazníky realizují. Kancelář Nielsen Legal může tyto údaje použít i pro účely zaslání obchodních sdělení a dalších informací - takto lze využít vložené údaje pouze v případě, že návštěvník toto využití umožní zaškrtnutím příslušného pole nebo jiným prokazatelným způsobem.

Osobní údaje jakož i další údaje budou vždy ukládány na nosičích kanceláře Nielsen Legal, případně na nosičích třetích osob, které poskytují kanceláři Nielsen Legal služby pronájmu diskového pole apod. Případné uložení údajů do zemí mimo členské státy Evropské unie bude předem oznámeno a bude se týkat jen takových údajů, u nichž takové uložení uživatel nezakáže.

Nabídka pracovních příležitostí

Osoby, které se na kancelář Nielsen Legal obrátí s dotazem nebo žádostí o zaměstnání a zašlou kanceláři životopis berou na vědomí, že kancelář tyto informace zpracuje pro účely posouzení takového dotazu či žádosti. Nevysloví-li s tím žadatel svůj nesouhlas, budou tyto informace pro stanovený účel uloženy na dobu maximálně 2 let a následně budou odstraněny.

Další upozornění

V některých případech mohou specifické části Prezentace obsahovat další upozornění, která se týkají jejich použití a metod zacházení s informacemi. Taková další upozornění mají vždy přednost před těmito ustanoveními.

Soubory cookie, technologie Web Beacons a další

Od návštěvníků Prezentace jsou někdy shromažďovány anonymní informace, které pomáhají poskytovat kvalitnější služby zákazníkům. Jsou například monitorovány domény, ze kterých lidé Prezentaci navštěvují, nebo aktivita návštěvníků na Prezentaci. Účelem těchto aktivit není systematický sběr informací o konkrétním návštěvníkovi. Takto získané údaje budou použita výhradně pro účely vyhodnocení efektivity Prezentace, analýzy trendů a statistik, což kanceláři pomáhá poskytovat kvalitnější služby. Při shromažďování osobních údajů v souvislosti s transakcí lze extrahovat některé informace o dané transakci v anonymním formátu a kombinovat je s dalšími anonymními informacemi. Tyto informace se používají a analyzují pouze na souhrnné úrovni a pomáhají lépe porozumět trendům a vzorcům chování. Žádné z těchto informací nejsou prozkoumávány na individuální úrovni.

Pokud návštěvník nechce, aby podrobnosti jeho transakce či pohybu byly tímto způsobem použity, může zápis souborů cookie odmítnout. Anonymní informace zmíněné v předchozích odstavcích jsou shromažďovány prostřednictvím různých technologií, včetně technologie nazývané "soubory cookie".

Soubor cookie je datový prvek, který může webová stránka poslat internetovému prohlížeči. Ten může soubor uložit na počítači jako anonymní příznak, který identifikuje počítač konkrétního návštěvníka, nikoli však tohoto návštěvníka. Některé stránky Prezentace používají soubory cookie nebo další technologie, jejichž cílem je poskytnout lepší služby při návratu návštěvníků na webovou stránku. Internetový prohlížeč může návštěvník vždy nastavit tak, aby na přijímání souborů cookie upozorňoval, a tak mu umožnil rozhodnout se, zda je chce přijmout. Lze jej nastavit i tak, aby soubory cookie nepoužíval. V takovém případě se však může stát, že některé části Prezentace nebudou správně pracovat.

Některé části Prezentace také mohou používat pro úpravu stránek a zajištění kvalitnějších služeb návštěvníkům i technologie "Web beacon". Jestliže návštěvník na tyto stránky vstoupí, vygeneruje se anonymní záznam o návštěvě, který pak lze zpracovat. Tyto "Web beacons" obvykle pracují ve spojení se soubory cookie. Jestliže návštěvník nechce spojovat své anonymní informace souboru cookie s návštěvami Prezentace, může ve svém prohlížeči používání souborů cookie vypnout. Pokud používání souborů cookie vypne, technologie "Web beacon" a další technologie budou i nadále zjišťovat návštěvy na daných stránkách, avšak generované záznamy nebude možno spojovat s dalšími anonymními informacemi ze souborů cookie, takže budou ignorovány.

Odkazy na webové stránky jiných stran

Prezentace může obsahovat odkazy na webové stránky jiných stran. Kancelář Nielsen Legal není odpovědná za metody ochrany soukromí ani za obsah webových stránek jiných stran.

Oznámení o změnách

Tato právní doložka byla naposledy aktualizována dne 1. ledna 2020. Při každé podstatné změně bude na domovské stránce zveřejněno oznámení o této změně.

Dotazy a připomínky

Jakékoliv dotazy, připomínky, návrhy či komentáře k tomuto prohlášení, prosíme, zasílejte elektronicky na adresu info@nielsenlegal.cz.