Nové technologie, ochrana software, IT, telekomunikace a média

Nielsen Legal Služby

V oblasti moderních technologií nabízíme právní poradenství zákazníkům, kteří chtějí důsledně chránit své investice do IT, ale i dodavatelským společnostem, budujícím dlouhodobé vztahy se svými odběrateli (v oblasti dodávek, ale i údržby a podpory IS apod.).

Využívání moderních technologií v podnikání vyvolává řadu právních otázek v oblastech regulace (ochrana osobních údajů, reklama na internetu, online sázení), vnitrofiremních (ochrana know-how a duševního vlastnictví, pracovněprávní aspekty), až po problematiku obchodní (spravedlivé nastavení systému akceptace plnění, autorských práv a licenčních vztahů či řešení mezinárodněprávních souvislostí, nastavení tzv. Service Level Agreements – SLA apod.).

V oblasti mediálního práva nabízíme právní podporu vydavatelům periodického tisku, provozovatelům vysílání, agenturám poskytujícím služby monitoringu médií a dalším hráčům na mediálním trhu. Vedle regulačních otázek (vysílání, reklama, loterie a spotřebitelské soutěže) poskytujeme poradenství například v otázkách správného nastavení pracovněprávních vztahů a vztahů s externími spolupracovníky či obecně autorských a dalších práv. Poskytujeme poradenství i ve věcech ochrany osobnosti a pověsti firem. Dlouhodobou pozornost věnujeme zejména problematice internetových médií a content providerů obecně.

V oblasti telekomunikací nabízíme právní podporu při dodávkách zařízení, při poskytování služeb elektronických komunikací, jakož i ve vztahu k regulátorům trhu (telekomunikační úřad, antimonopolní úřad apod.).

TECHNOLOGIE

V oblasti moderních technologií poskytujeme podporu zákazníkům, kteří se chystají investovat do pořízení informačních systémů. Otázka IT práva je totiž zcela klíčová pro ochranu jejich ekonomických zájmů. Právní služby nabízíme i dodavatelům IT, kteří mají zájem budovat se svými zákazníky dlouhodobé vztahy na základě kvalitních a vyvážených smluv.

Poradenství při ochraně software nabízíme klientům již ve fázi jeho tvorby (nastavování vztahů se zaměstnanci či externími programátory apod.). Distributoři software by neměli podceňovat ani smlouvy s obchodními partnery, kdy je často kritické, aby firmy měly pod kontrolou nejen období spolupráce, ale byly schopny v maximální míře nabídnout svým zákazníkům kontinuitu i po jejím ukončení. S tím pak souvisí řada právních aspektů, například otázka zajištění služeb podpory SW po ukončení obchodní spolupráce, ochrana dat o zákaznících apod.

> DODÁVKY IT ŘEŠENÍ A SLUŽEB
> OCHRANA SOFTWARE
 • příprava smluv o dodávkách informačních systémů a hardware
 • příprava smluv o poskytování IT služeb, včetně tzv. body-shoppingu
 • právní podpora při realizaci rozsáhlých implementačních projektů

TELEKOMUNIKACE

Telekomunikační trh je ovlivňován stále tvrdším konkurenčním bojem, ale též přísnou regulací na lokální i evropské úrovni. Pro dodavatele telekomunikačních zařízení je nezbytné zorientovat se v oblastech regulace standardních systémů, ale i systémů šifrovacích a dalších speciálních zařízení.

Pro zákazníky, jejichž schopnost plnit jim stanovené povinnosti, jsou kvalitní zařízení a služby k nim poskytované často klíčovou konkurenční výhodou. Proto nabízíme poradenství při přípravě podobných projektů, a to s přihlédnutím ke specifikům telekomunikačního trhu. Jsme si vědomi toho, že vztahy mezi odběrateli telekomunikačních zařízení a jejich dodavateli jsou často dlouhodobé a kritické, což vede k potřebě řádně vymezit vzájemná práva i povinnosti, které se navíc mohou (a většinou musí) měnit v čase.

Operátoři i poskytovatelé služeb elektronických komunikací navíc musí neustále sledovat vývoj regulace na domácí i mezinárodní úrovni, protože změny v právních předpisech mají velký dopad na obchodní podmínky, za nichž poskytují své služby zákazníkům. Naši právníci se této oblasti dlouhodobě věnují a jsou díky tomu schopni poskytnout právní poradenství i v řízeních před regulačními úřady, ať již jde o vztahy s účastníky, vztahy mezi operátory (zejména v oblasti propojování), nebo přímo o vztahy se státní správou.

> DODÁVKY TELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ A SYSTÉMŮ
> SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
> REGULAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
 • příprava smluv s dodavateli i zákazníky a vyjednávání o obchodních podmínkách
 • řešení mezinárodních aspektů dodávek telekomunikačních zařízení, včetně zvláštních zařízení pro přenos utajovaných skutečností apod.
 • právní pomoc při sporech z dodávek telekomunikačních zařízení

MÉDIA

Mediální domy čelí rozsáhlé regulaci trhu, a to bez ohledu na to, zda jde o vydavatele tištěných periodik, provozovatele vysílání nebo jiné hráče na trhu. S rozvojem internetu navíc vedle tradičních právních oblastí, jakými jsou právo na opravu či odpověď, zásadním způsobem roste význam ochrany duševního vlastnictví, především autorských práv.

Nástup online médií otevřel zcela nové oblasti práva, ať již jde o otázky regulace reklamy (vč. šíření obchodních sdělení), spotřebitelských soutěží, ochrany před nevhodným obsahem nebo ochranu osobních údajů. Zcela novým aspektem je zde zejména internacionalizace, která znamená nutnost zajistit soulad poskytovaného obsahu s právní úpravou v mezinárodním měřítku.

> PORADENSTVÍ PRO MEDIÁLNÍ SPOLEČNOSTI
> REGULACE MÉDIÍ
> OCHRANA OSOBNOSTI A DOBRÉ POVĚSTI
 • právní vztahy se zaměstnanci a externími spolupracovníky
 • ochrana autorských práv
 • právní vztahy v oblasti monitoringu médií
 • poradenství v oblasti internetových médií
 • poradenství v oblasti práva na opravu, práva na odpověď a svobody slova