Obchodní a finanční transakce, právní vztahy k nemovitostem

Nielsen Legal Služby

Obchodní transakce

Součástí přípravy každé obchodní transakce je i analýza právních aspektů. Význam správného nastavení smluvní konstrukce projektu, identifikace rizik a použití nástrojů na jejich minimalizaci se projeví vždy, když se projekt dostane do nečekané situace.

Pro tyto případy poskytujeme právní podporu od plánování projektu z hlediska jeho právních aspektů, přes identifikaci rizik a možností jejich minimalizace a přípravu smluv až po vyjednávání o obchodních podmínkách. Může jít o transakce související s podnikatelskou činností firem, ale i o fúze, akvizice a další projekty.

I po uzavření smlouvy jsme schopni podpořit naše klienty při řešení běžných i nestandardních situací, zejména v případě rizika sporu. Cílem těchto služeb je zajistit zdárný průběh projektu a v případech, kdy to není možné, ochrana oprávněných zájmů klientů při ukončení projektu a vzájemném vypořádání.

Pro zefektivnění obchodní činnosti připravuje kancelář systém vzorových smluv a obchodních podmínek, včetně metodiky práce s těmito dokumenty pro obchodníky klientů. Součástí služeb je i pravidelné proškolování pracovníků, kteří se smlouvami běžně pracují. Výhodou tohoto řešení je minimalizace potřeby právní revize smluv, které společnosti uzavírají pravidelně, a přitom dosažení jistoty v právních vztazích se zákazníky.

Do oblasti právní podpory při obchodních transakcí spadá též řešení otázek souvisejících se soutěžním právem, ať již se jedná o vztahy s regulátorem trhu, řešení otázek nekalé soutěže apod.

> TVORBA A VYJEDNÁVÁNÍ SMLUV
> PRÁVNÍ PODPORA BĚHEM PROJEKTŮ
> PŘÍPRAVA SYSTÉMU VZOROVÝCH SMLUV
> OCHRANA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
 • nastavení smluvní konstrukce pro realizaci projektu
 • identifikace vhodných zajišťovacích nástrojů
 • příprava smluv a souvisejících právních dokumentů, případně revize návrhů smluv předložených druhou stranou
 • příprava strategie pro vyjednávání s druhou stranou a účast na těchto vyjednáváních
 • další podpora při uzavírání smluv

Finanční a platební transakce

Rostoucí regulace v oblasti finančních transakcí zvyšuje nároky na poskytovatele platebních služeb i na jejich zákazníky. Porušení stanovených pravidel přitom může vést k omezení či znemožnění konkrétní transakce (např. z důvodu zablokování finančních prostředků), ale rovněž ke uložení pokut či dokonce sankcí v oblasti trestního práva.

Pomáháme klientům zorientovat se v dané regulaci a nastavit interní procesy tak, aby klienti řádně plnili své povinnosti, stanovení právními předpisy, ale i procesy a požadavky bank a dalších poskytovatelů platebních služeb. To vše i v mezinárodních vztazích, zejména při platbách ze států mimo Evropskou unii (Rusko, Čína, USA apod.).

Máme rozsáhlé know-how v otázkách opatření proti praní špinavých peněz (AML). Pro klienty připravujeme interní dokumenty a nastavujeme procedury pro dodržování povinností v oblasti AML. Poskytujeme též externí audity řádného plnění stanovených povinností.

Podíleli jsme se také na vzniku a registraci několika poskytovatelů platebních služeb, včetně přípravy kompletní dokumentace pro získání registrace u České národní banky.

> KOMPLEXNÍ PODPORA V OBLASTI AML
> VYTVÁŘENÍ MEZINÁRODNÍCH TRANSAKČNÍCH STRUKTUR
> PODPORA PŘI REGISTRACI POSKYTOVATELŮ PLATEBNÍCH SLUŽEB
 • Příprava interní dokumentace
 • Nastavení vnitřních procesů
 • Audity dodržování stanovených povinností zakončené vydáním potvrzení
 • Řešení krizových situací

Právní vztahy k nemovitostem

Trh s nemovitostmi se neustále vyvíjí. Podnikatelé v této oblasti proto často vyhledávají právní pomoc, aby se zorientovali v regulaci výstavby nových bytových i nebytových komplexů, veřejně prospěšných zařízení, modernizace domů apod. Projekty v oblasti nemovitostí navíc vyžadují provádění rozsáhlých investic, často za účasti několika investorů či financujících institucí. Správné nastavení smluvních vztahů je tak často nezbytnou podmínkou pro úspěch takto dlouhodobých projektů.

V souvislosti s deregulací nájemního bydlení roste potřeba právního poradenství i v oblasti bytového práva. A to při vytváření a správě družstev či společenství vlastníků jednotek a řešení vztahů mezi jejich členy, při převodech vlastnictví k bytům i při řešení vztahů mezi nájemci a pronajímateli. Do popředí se dostává zejména problém stanovení výše nájemného v bytech s původně regulovaným nájemným.

Převody nemovitostí jsou velmi často spojeny s podstatnými investicemi. Navíc převod vlastnického práva vyžaduje provedení vkladu do katastru nemovitostí, čímž vzniká tlak na správné formální provedení i načasování jednotlivých částí transakce.

Pro ochranu stran je proto nezbytné nastavit správně smluvní vztahy a použít zajišťovací instrumenty tak, aby se kupující ani prodávající nevystavovali přílišným rizikům.

Vedle převodů vlastnického práva poskytujeme právní poradenství i v oblastech, jakými jsou nájem a podnájem nebytových prostor i nemovitostí, zřizování či vypořádávání věcných břemen nebo zřizování zástav a uspokojování pohledávek z nich.

> DEVELOPERSKÉ PROJEKTY
> PŘEVODY A NÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
> VĚCNÁ BŘEMENA A DALŠÍ PRÁVA
 • nastavení právních aspektů rozsáhlých developerských projektů, včetně zajišťovacích nástrojů
 • příprava smluv s dodavateli a investory
 • příprava smluv se zákazníky